LEVARBIO
Yritys
 
Clewer Oy
Roal Oy
Kiertokapula Oy
Oy Panimolaboratorio
Oy Valioravinto Ab
Raisioagro
Verkkosivu
 
 www.clewer.com
http://www.roal.fi
www.kiertokapula.fi
http://pbl.fi/en/index.html
 www.valioravinto.fi
www.raisiagro.com
 Yhteyshenkilö
 
 
 
 Kari Mäkinen
 Annika Wilhelmson, annika.wilhelmson@vtt.fi