LEVARBIOLevien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa rehuna ja energiana
 Levarbio hankkeen tavoitteena on edistää levien tuottamien arvojakeiden ja leväbiomassan hyödyntämistä monipuolisesti eri sovelluskohteissa: elintarvike-, rehu-, energia-, ja lannoitekäytössä. Hankkeessa kehitetään tuotantomittakaavan leväprosessointia, levän arvojakeiden erotusta sekä biomassan biokaasutuotantoa, tavoitteena taloudellisesti kannattava ja kestävä kokonaiskonsepti. Levätuotannossa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja kasvualustana.
Hanketta toteuttavat Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu